Professional contractor
Tài liệu dành cho cổ đông/khách hàng
 • Nhóm tài liệu
  • Ngày tạo Tên tài liệu Loại tài liệu Tải về
   20/11/2023 [CBTT] Nghị quyết HĐQT số 09/2023/NQ-HĐQT-CMH ngày 20/11/2023
   20/10/2023 Báo cáo tài chính quý III năm 2023 hợp nhất
   20/10/2023 Báo cáo tài chính quý III năm 2023 Công ty mẹ
   08/09/2023 [CBTT] Công văn số 67/2023/CV-TGĐ-CMH v/v giải trình mã cổ phiếu CMS tăng trần 5 phiên liên tiếp
   05/09/2023 [CBTT] Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ đóng quỹ_Ông Phạm Văn Xuyên
   05/09/2023 [CBTT} Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên của ông Phạm Văn Xuyên
   05/09/2023 [CBTT} Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên của ông Phạm Văn Xuyên
   31/08/2023 [CBTT} Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên của ông Phạm Văn Xuyên
   29/08/2023 Báo cáo tài chính giữa niên độ hợp nhât 6 tháng đầu năm 2023
   29/08/2023 Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu năm 2023
   Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10